תקנון

הגלישה והשימוש באתר האינטרנט ו/או ביצוע רכישות באתר, הנם אך ורק בכפוף לעמידה בכל תנאי השימוש באתר, בהתאם לתקנון זה.

האתר, כולל תכנים שונים, לרבות מערכי שיעור לאימוני כושר מגוונים. האתר מופעל על ידי ענבל דרוקר, ע.מ.033219023

הגדרות:

"האתר" - אתר האינטרנט בכתובת:

https://inbaldruker.co.il/

"הסטודיו" - ענבל דרוקר ע.מ. 033219023

"התכנים" - התכנים המוצגים באתר, לרבות מערכי שיעור ו/או אימונים.

"המשתמש" - כל אדם הגולש באתר ו/או רוכש מוצרים באתר ו/או עושה שימוש במוצרים שנרכשו באתר.

מבוא

 1. התנאים המפורטים בתקנון זה, מהווים הסכם משפטי מחייב. עצמם השימוש באתר מהווה הסכמה ואישור לכל התנאים המפורטים בתקנון זה.
 2. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. האמור בתקנון מתייחס לשני המינים באופן זהה.
 3. רשאי להשתמש באתר ו/או לבצע בו רכישות, כל אדם בגיר בן 18 ומעלה, שהינו בעל כשרת משפטית על פי דין.
 4. לסטודיו שמורה הזכות לשנות, להגדיל או להקטין את כמות התוכן ואת סוגי התוכן  של השירותים הזמינים באתר.
 5. התכנים הכלולים באתר ניתנים"as is" (כפי שהם). הסטודיו אינו אחראי בכל צורה שהיא לזמינות האתר והתכנים.

בטיחות באימונים ובריאות המשתמש

 1. התכנים הכלולים באתר, מציעים אימוני כושר הכוללים פעילות גופנית מאומצת. על המשתמש להתייעץ עם רופא לפני תחילת ביצוע כל אימון הכלול בתכנים.
 2. על אף האמור יובהר, כי אין בפרסום התכנים על ידי הסטודיו כדי לקבוע כי הם מתאימים מבחינה רפואית ו/או אחרת למשתמש. ביצוע האימונים הכלולים בתכנים הכלולים באתר הינו על אחריות המשתמש בלבד, לרבות ביחס לשימוש במכשירים שונים, הסביבה בה מבוצע האימון, הרקע הרפואי והפיזי של המשתמש וכיו"ב.
 3. הסטודיו לא יישא בכל אחריות לפגיעה ו/או פציעה ו/או נזק כלשהו שייגרם למשתמש עקב ביצוע האימונים הכלולים בתכנים.
 4. בשימוש באתר ו/או בתכנים, המשתמש מצהיר כי הוא מבין כי כל פעילות גופנית נושאת את הסיכון של פגיעה גופנית או נפשית. הוא מבין כי על המשתמש חלה האחריות המלאה ביחס לביצוע האימון על כל המשתמע מכך, לרבות מצבו הרפואי ו/או הגופני ו/או הנפשי של המשתמש, אופן ביצוע האימון וסביבת ביצוע האימון.
 1. המשתמש מצהיר, כי כל אימון אותו הוא יבצע הינו בהתאם ליכולותיו הפיזיות, הבריאותיות והנפשיות.
 2. המשתמש מוותר במפורש על כל טענה כנגד הסטודיו ו/או מי מטעמו, בגין נזק כלשהו שיגרם עקב השימוש בתכנים, לרבות פגיעה פיזית מכל סוג שהוא.
 3. תכנים המוצעים על ידי הסטודיו באתר הם למטרות מידע בלבד ולא מקנים למשתמש זכאות או הסכמה להעביר ו/או ללמד ו/או לאמן כל אדם ו/או גוף אחר, בהתבסס על תכנים אלו.

זכויות קנייניות

 1. כל החומרים הכלולים באתר, לרבות סרטוני וידאו, מערכי שיעור, שמות, לוגו, סימני מסחר, תמונות, טקסט, גרפיקה וכ'ו (להלן: "החומרים"), הינם קניינו הרוחני של הסטודיו בלבד ו/או שהסטודיו מורשה לעשות בהם שימוש.
 2. חל איסור גורף על המשתמש לעשות כל שימוש, מסחרי ו/או אחר, בחומרים, אלא למטרותיו האישיות בלבד ולמטרה שלשמה שווקו. חל איסור מוחלט להעתיק, לשכפל, לפרסם מחדש, למכור, לפרסם, להעביר ולהפיץ, בכל דרך שהיא, את החומרים, על ידי כל אדם או ישות. אין לערוך כל שינוי, הוספה, מחיקה, עיוות בחומרים.

שלילת אחריות, הגבלת אחריות וקיצור תקופת התיישנות

 1. הסטודיו, לרבות נציגיו, עובדיו, מנהליו ו/או מי מטעמו, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר, לרבות בתכנים, במידע ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתר, לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים ו/או וירוסים ונזק אם ייגרם למכשיר באמצעותו מבוצע השימוש באתר, בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג’ כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.
 2. הסטודיו, לרבות נציגיו, עובדיו, מנהליו ו/או מי מטעמו, לא יהיו אחראים בכל דרך לתכנים ולחומרים שיועלו לאתר, לרבות על דרך של שיתוף, על ידי המשתמש ו/או כל צד שלישי אחר, וכן הם לא יהיו אחראים לכל פעילות בלתי חוקית ו/או בלתי מוסרית שתבוצע ע”י המשתמש באתר ו/או כל צד שלישי.
 3. הסטודיו, לרבות נציגיו, עובדיו, מנהליו ו/או מי מטעמו, אינם מתחייבים כי פעילות האתר תהיה חפה מהפסקות או תקלות ו/או טעויות, לרבות הפסקות או שיבושים בפעילות האתר, שיתכן ויתרחשו כתוצאה מתקלות בתוכנה ו/או מערכות תקשורת וחומרה ו/או תקלות ברשת האינטרנט ו/או קווי תקשורת.

הסטודיו לא יישא בכל חבות או אחריות להפסקות או תקלות ו/או טעויות שמקורן בבעיות טכניות כאמור.

 1. מבלי לגרוע או לפגוע באמור בכל הוראה אחרת של תקנון זה מובהר ומוסכם כי אחריותו של הסטודיו תהיה מוגבלת לנזקים ישירים בלבד, ככל שנגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של הסטודיו, ובכל מקרה לא תעלה על סכום התמורה ששולמה ע”י המשתמש בגין ההזמנה האחרונה שבוצעה על ידו באתר.
 2. בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי"ח-1958, מוסכם בזאת על תקופת התיישנות של שנה אחת ממועד מועד הגלישה באתר, כמועד סופי שבו תעמוד למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או עילה כנגד הסטודיו. המשתמש מתחייב שלא לפנות אל הסטודיו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת.
 3. המשתמש יהיה אחראי לכל נזק שייגרם לסטודיו ו/או לאתר עקב הפרה של הוראה מהוראות תקנון זה. המשתמש יפצה ו/או ישפה את הסטודיו, בגין כל טענה, דרישה, תביעה מצד גורם כלשהו שיופנו לסטודיו ו/או למי מטעמו וכן בגין כל נזק, הפסד או הוצאה מכל מין וסוג שהיא לרבות הוצאות משפטיות, ככל שייגרמו לסטודיו ו/או מי מטעמו, עקב הפרה של הוראה מהוראות תקנון זה על ידי המשתמש.
 4. השימוש באתר ובכל התכנים הכלולים בו, הינו על אחריות המשתמש בלבד. הסטודיו אינו נושא בכל אחריות לשימוש בשרותי ותכני האתר שלא למטרה לשמה נועדו. המשתמש מסכים ומאשר כי לא יעשה כל שימוש בתכנים המוצעים באתר על מנת לעבור עבירה כלשהי ו/או עוולה כלשהי ו/או הפרה אחרת של הוראות כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור המשתמש מתחייב שלא לבצע כל הפרה של זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או מדגם ו/או פטנט ולא לעשות שימוש בתכנים הכלולים באתר לצורך הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או הסתה לאלימות ו/או עידוד להפרת חוק ו/או פרסום תכנים שהם בגדר פרסומי תועבה ו/או יש בהם גילוי גזענות.

פרטיות ואבטחת המידע

 1. בהסכמה לתקנון האתר, המשתמש מסכים גם למדיניות הפרטיות של האתר, המפורטת להלן.
 2. הסטודיו נוקטת באמצעי זהירות הנהוגים במטרה לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישיים של המשתמש יישמרו במאגרי הסטודיו.
 3. הסטודיו אינו עושה שימוש במידע שנמסר לו באתר ע"י המשתמש, למעט, כמפורט באתר.
 4. יובהר כי, ביצוע פעולות באתר האינטרנט בסביבה מקוונת, אינה מאפשרת לסטודיו חסינות מוחלטת מפני חדירות למערכת המחשוב הקיימת ברשותו ו/או חשיפת מידע אשר ברשותו בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי כלשהו להיחשף ולגשת, שלא כדין, למידע אשר שמור ברשותו ו/או לעשות בו שימוש לרעה, לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הסטודיו. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון לא יהא הסטודיו אחראי לכל נזק ו/או פגיעה מכל סוג שהוא, ישיר ו/או עקיף, שעשוי להיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, אם מידע כלשהו, שמסר המשתמש באתר, יאבד ו/או יגיע לגורם כזה או אחר, אשר יעשה בו שימוש שלא ברשות.
 5. הסטודיו שומר לעצמו את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (באם אלו ידועים לו) במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל, הפוגעים ו/או העשויים לפגוע בסטודיו ו/או מי מטעמו ו/או בצדדים שלישיים ו/או המשתמש עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי הסטודיו צו שיפוטי, המורה לו למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי כלשהוא וכן בכל מחלוקת ו/או הליך משפטי.

כללי 

 1. הסטודיו שומר לעצמו את הזכות לתקן תקנון זה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. על המשתמש חלה האחריות לעיין בתקנון ולהתעדכן בו לפני כל שימוש.
 2. הגרסה העדכנית ביותר  של התקנון, כפי שהיא מופיעה באתר המועד השימוש ו/או במועד ביצעו רכישה, היא הגרסה הקובעת ביחס לשימוש באתר.
 3. השימוש באתר מותנה בהסכמת המשתמש לאמור בתקנון זה, בהתאם לגרסתו העדכנית במועד השימוש באתר. השימוש באתר מעיד על הסכמת המשתמש לתנאים אלה.
 4. לסטודיו נתונה הזכות לנקוט בכל האמצעים, בין מניעתיים ובין אם לאחר מעשה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בהתאם להוראות כל דין, כנגד משתמש אשר יעשה שימוש באתר ו/או בתכנים שלא למטרות אשר לשמם נועדו וכן בכל מקרה של חשש או חשד לביצוע עבירה ו/או הפרת הוראות כל דין. מבלי לגרוע מהאמור לסטודיו נתונה הזכות למנוע או לחסום גישה לאתר בין באופן מלא ובין לחלק משירותי האתר למשתמש שלא ינהג בהתאם להוראות תקנון זה.
 5. מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת בכל הנוגע לפרסומים ו/או שימוש באתרים ו/או ביישומים, לרבות שירותים הניתנים בקשר עם אתרים, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.